LET OP!:

SMEBO KOZIJNEN KERKRADE HEEFT BOUWVAKVAKANTIE VAN 19 JULI T/M 11 AUGUSTUS!

Tijdens deze vakantie zijn wij wel bereikbaar voor het maken van een afspraak voor een bezoek aan onze showroom en het maken van een offerte. De zaterdagen zijn wij regulier geopend van 11.00 uur tot 15.30 uur.

Service Voorwaarden

() Privacy

Wij hechten veel waarde aan het beschermen en het respecteren van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen wij alleen verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen overeenkomstig toepasselijke Nederlandse en Europese privacywetgeving en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij wij de volgende principes hanteren om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaken:

 • Wij verzamelen niet meer informatie dan noodzakelijk is.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitdrukkelijk omschreven of wettelijk vastgelegde doeleinden.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
 • Wij geven uw persoonsgegevens alleen door met het oog op de uitdrukkelijk hieronder vermelde doeleinden.

In dit privacybeleid zetten wij voor u uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we ze verwerken en op welke rechtsgronden. Daarnaast zetten wij uiteen met wie zo nodig uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld, wat uw rechten zijn en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

() WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens onder andere wanneer u:

 • onze websites (www.profel.be, www.profel.nl, www.profel.fr, www.profel-extrusion-finishing.be, www.profel-group.com) bezoekt;
 • het contactformulier invult op onze website;
 • een offerte aanvraagt op onze website;
 • advies vraagt via onze website;
 • solliciteert bij ons;
 • klant wilt worden;
 • registratieformulieren invult;
 • contracten invult;
 • contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via mail of telefonisch;
 • zich registreert tijdens een beurs.

() WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • naam
 • voornaam
 • adres
 • werfadres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer
 • bankgegevens

Wanneer u onze website gebruikt, worden bepaalde gegevens die op u betrekking hebben automatisch bewaard a.d.h.v. cookies (zie onze cookiepolicy). De informatie verzameld door onze cookies meestal geanonimiseerd.

() VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens onder andere:

 • om met u contact op te nemen indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • voor de afhandeling van uw betaling;
 • om aan klantenadministratie te doen;
 • om marktstudies uit te voeren;
 • voor statistische doeleinden;
 • om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten te voeren (direct marketing) o.a. voor nieuwsbrieven en aanbiedingen;
 • om uw sollicitatie te onderzoeken en eventueel daarover met u contact op te nemen;
 • om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • wanneer het legitieme belang van de onderneming dat vereist (in dat geval zullen wij daarover met u communiceren).

() DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, behalve:

 • wanneer dat nodig is om de door u bestelde producten of diensten te behandelen;
 • aan onze verbonden, aanverwante of groepsondernemingen;
 • wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze zelfstandige Profel-dealers (zie lijst van onze Profel-dealers) om contact op te nemen met u en voor de verdeling van onze producten en diensten. Het gaat dan in het bijzonder om de dealer die wordt aangewezen in functie van uw postcode. Die gegevens kunnen ook worden gebruikt om publiciteit op de Profel-website te personaliseren.

Het is deze derden, aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven, alleen toegestaan om uw persoonsgegevens te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om hun diensten aan ons te leveren.

() BEWAARTERMIJN

Tenzij een langere bewaartermijn is vereist of gerechtvaardigd door een verjaringstermijn of naleving van een wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens maar zolang dat noodzakelijk is voor de verwerking in het kader van voormelde doeleinden.

() GEGEVENSBEVEILIGING

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen o.a. misbruik, ongeautoriseerde toegang, verlies, manipulatie, vervalsing, vernietiging of ongeautoriseerde openbaarmaking. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens in een voldoende afgeschermde omgeving worden bewaard en dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

() UW RECHTEN

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • inzage en rectificatie – U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens kosteloos. Voordat wij uw persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen om alle onjuistheden in de persoonsgegevens te corrigeren.
 • bezwaar tegen verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de (geautomatiseerde) verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben ze te gebruiken, te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij die te lang bewaren, of te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking aan restricties wordt onderworpen. U hebt in het bijzonder het recht om kosteloos en zonder enige verantwoording bezwaar te maken tegen direct marketing (bijv. mails).
 • recht op beperking van de verwerking – U hebt het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
 • recht op verwijdering – U hebt het recht om alle gegevens met betrekking tot u te verwijderen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld om een transactie te bewijzen of wanneer wettelijk vereist).
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid – Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gebruikelijk, gestructureerd, machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
 • recht op intrekking van toestemming – Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Wanneer u deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via onderstaande gegevens. U kunt deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Wij trachten binnen de maand te reageren op uw verzoek.

() WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden het recht om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen het gewijzigde privacybeleid op de website publiceren zodat u altijd op de hoogte bent over welke gegevens wij verzamelen, hoe wij ze gebruiken en onder welke omstandigheden wij ze openbaren.

() CONTACT

FAL treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen. Als u bijkomende vragen hebt over de verzameling, verwerking en bewaring van persoonsgegevens door FAL, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 • Via de post: Smebo, Wenckebachstraat 28, 6466 NC Kerkrade-West, Nederland
 • Telefonisch: 045 566 1230
 • Via mail: info@smebo.nl

Indien u een klacht hebt, hebt u het recht om die in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land.